Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną również z innymi sprawami dotyczącymi polskiego prawa spadkowego. Pomoc ta obejmuje m.in.

 • porady w przedmiocie skutków oraz form przekazania majątku na wypadek śmierci dokonywanych na podstawie:
  • prawa bankowego
  • prawa spółdzielczego
  • ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
  • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
 • przygotowywanie umów darowizny na wypadek śmierci
 • dochodzenie wypłaty odprawy pośmiertnej wynikającej z Kodeksu pracy
 • porady w przedmiocie skutków i form zawarcia umów dotyczących spadku
 • przygotowywanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia oraz zrzeczenie się zachowku
 • przygotowywanie umów o zbycie spadku
 • dochodzenie wydania spadku oraz poszczególnych składników składających się na spadek
 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku
 • sprawy dotyczące zabezpieczenia spadku
 • wykonywanie testamentów
 • sporządzanie wniosków do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawach spadkowych